Sürdürülebilir Turizm

Ana Sayfa / Sürdürülebilir Turizm

Sürdürülebilir Turizm

İstanbul Holiday Sürdürülebilir Turizm

Otelimiz Engelli Erişimine Uygun Değildir

ÇEVRE KORUMA VE ATIK YÖNETİMİ POLİTİKASI –PO.02/R00

İstanbul Holiday Çevre Ve Atık Yönetimi Politikası

İşletmemiz çevreyi korur, kirlenmesini önler, Çevreye olan olumsuz etkilerimizi azaltarak korunmasına önem veririz. Bunun için; • Yasal düzenlemelere uyum sağlar çevre etkimizi azaltmaya çalışırız. • Atıklarımızı kaynağına, gruplarına ve tehlike sınıflarına gore etkin şekilde ayırmaya özen gösteririz. • Tehlikeli maddeler ve kimyasalların yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerektiği kadar kullanılmasının hem çevreye olan negative etkileri hem de atık miktarını azaltacağını biliriz, • İşletmemizde aldığımız malzemelerde “geri dönüşüm” ve “çevre dostu” etiketi olanları tercih ederek doğayı korumaya katkıda bulunuruz. Yeniden kullanım fırsatları yaratmaya çalışırız, • Kâğıt, peçete, tuvalet kâğıdı, ambalaj gibi tek kullanımlık malzemeleri gerektiği kadar kullanıp doğaya daha az atık bırakmaya özen gösteririz,

image
image
image
ENERJİ VERİMLİLİĞİ POLİTİKASI- PO.04/R00

İstanbul Holiday Hotel Enerji Verimliliği Politikası

Dünyamızı olası tehlikelerden korumak için enerjimizi verimli kullanıyor ve enerji sarfiyatımızı azaltmak için hedefler belirliyoruz. Bunun için; • Hem doğaya karşı sorumluluklarımız hem de yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere ulusal ve uluslararası standartları, yasa ve düzenlemeleri takip eder, enerji kullanımını azaltma ve/veya enerji tüketim performansımızın sürekli iyileştirilmesini sağlayacak çalışmaları gönüllü olarak yürütür, çalışmalarımızın sonuçlarını takip ederiz. • Hedefler koyar, çalışanlarımızın da katılımın ısağlamak amacıyla eğitim programlarımızda enerji verimliliğine yer veririz. • Tüm paydaşlarımızla enerji yönetimi konusunda ortak amaçlar ve sonuçlar yaratmak üzere işbirliği yapmayı önemseriz. Bu konularda misafirlerimiz, çalışanlarımız, ziyaretçilerimiz ve tüm işortaklarımız ile birlikte topyekûn bir farkındalık ve bilinç seviyesine ulaşılması adına etkileşimimizi sürdürmeye çalışırız. • Enerji verimli uygun ürün, ekipman, teçhizat ve teknoloji alternatiflerini araştırıp bulmaya, satınalmaya ve kullanmaya çalışırız. • Enerji Yönetim Sistemimizi dokümante etmeyi, tüm departmanlarımıza yaymayı, gerektiğinde güncellemeyi, gözden geçirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi hedefleriz. • Enerji risklerini veya enerji kısıtı gibi doğabilecek acil durumları değerlendirir, alınabilecek önlemleri planlarız.

image
KADIN HAKLARI VE CINSIYET EŞITLIĞI POLİTİKASI- PO.06/R00

-

İşletmemizde cinsiyet eşitliğine önem veririz. • Cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlarız. • Kadınların işgücüne katılımını tüm departmanlarımızda destekler, eşit fırsatlar sunarız. • Cinsiyet ayrımı yapmadan «eşit işe eşit ücret» politikası ile hareket ederiz. • Eşitlik ilkesi gözetilerek görev dağılımı yaparız. • Kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanılması için gerekli ortamı sağlarız. • Eğitim politikaları oluşturur, kadınların katılımına ve farkındalığın artmasına destek oluruz. • İş-aile yaşam dengesini koruyan çalışma ortamı ve uygulamalarını oluştururuz. • Kadınların şirket yönetiminde olmaları için destek verir, eşit fırsatlar sunarız. • Kadınların hiçbir şekilde istismar, taciz, ayrımcılık, bastırılma, zorlama, iftira vb. Durumlara maruz kalmasına müsaade etmeyiz. Dünyaya ve kurumumuza kattıkları değerin daima farkında olur ve varlıklarını destekleriz.

image
image
image
ÇOCUK HAKLARI POLİTİKASI- PO.03/R00

İstanbul Holiday Hotel Çocuk Hakları Politikası

Çocuklar bize geleceğin emanetleridir. Onları bir birey olarak tanımak, haklarına saygı duymak, her türlü psikolojik, fiziksel, ticari vb. Sömürüye karşı gözetmek ve korumak öncelikli sorumluluğumuzdur. Bunu sağlamak için; • Kendi kurumlarımızda çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade etmez ve tüm iş ortaklarımızdan da aynı hassasiyeti bekleriz. • İşletme içerisinde çocukların gelişimine katkıda bulunan, düşünce ve isteklerini, duygularını rahatça ifade edebilecekleri, kendilerini özgür ve rahat hissedecekleri ortamlar/imkanlar sunarız. • Çalışanlarımıza, çocuk istismarının önlenmesi ve fark edilmesi konusunda eğitimler veririz. • Çocukların katıldıkları aktivitelerde yetişkin gözetimi altında olduklarından emin oluruz. • Çocuk haklarının korunması konusunda farkındalık yaratmak için eğitimler düzenler ve ilgili projelere destek veririz. • Çocuklar ile ilgili şüpheli eylemlere şahit olduğumuzda öncelikle otel yönetimine bilgi verir, gerekli görülen durumlarda resmi kuruluşlardan yardım isteriz.

image
SÜRDÜRÜLEBİLİR SATIN ALMA POLİTİKASI- PO.05/R00

İstanbul Holiday Hotel Sürdürülebilir Satın Alma Politikası

Sürdürülebilir tedarik anlayışı doğrultusunda tedarikçilerimizin/çözüm ortaklarımızın; • Kalite Güvence Yönetim Sistemleri, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemleri, uluslararası düzeyde kabul görmüş çevre ve sürdürülebilirlik etiketlerine/sertifikalarına sahip olmasına, • Üretim ve tedarikte, çevreye zararlı etkilerinin olmamasına, çevre mevzuatlarına uyuyor olmasına, • Kaynakları; doğal yaşama, ekosisteme zarar vermeden, uygun bir şekilde kullanıyor/tüketiyor olmasına, avlanma yasaklarına uyuyor olmasına, • Atıklarını en aza indirmek ve doğru yönetmek için çalışıyor olmasına, ürün ambalajlarında daha az ambalajlamaya veya dökme ambalajlama alternatifleri sunuyor olmasına, • Çevre dostu, tasarruflu, yöresel, etik değerlere önem veren, geri dönüşebilir veya geri dönüştürülmüş malzeme kullanan, organik, bio, vegan, hayvanlar üzerinde denenmemiş, zararlı kimyasal bileşenler içermeyen vb. alternatifleri sunmalarına, • Yerli ve yerel üretim/hizmet sağlayıcısı olmasına, • Ülkemizin/bölgemizin mutfağını, geleneklerini, kültürünü yansıtan/tanıtan ürün/hizmet olmasına, Önem verir ve bu bakış açımızı paydaş tedarikçilerimize iletiriz. Tedarikçilerimiz ile birlikte verimli satınalma fırsatları yaratmaya çalışır, tedarik süreçlerinden doğan çevre etkilerini azaltmayı hedefleriz.

image
image
Top